NOVOSTI

Logistički centar SIM u Beočinu, 29. januar 2016. godine

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA LOGISTIČKOG CENTRA SIM U BEOČINU – SIM d.o.o. Novi Sad, Nosilac projekta, MARURI d.o.o. Novi Sad

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA BEOČIN-OPŠTINSKA UPRAVA
Služba za inspekcijske poslove i urbanizam

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012-odluka US, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013 rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS”, br. 64/2015):

O G L A Š A V A
JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA LOGISTIČKOG CENTRA “SIM” U BEOČINU

“SIM” doo iz Novog Sada, ul. Kisačka br.84 podneo je zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta logističkog centra “SIM” u Beočinu, izrađenog od strane “MARURI” doo Novi Sad iz Novog Sada, ul. Ćirpanova br.1.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta, u trajanju od 7 dana, održaće se u per iodu od 04.02.2016. do 10.02.2016. godine, svakog radnog dana od 9 do 12 časova u prostorijama Opštinske uprave opštine Beočin, Beočin ul. Svetosavska br. 25 soba broj 5.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Službi za inspekcijske poslove i urbanizam Opštinske uprave opštine Beočin, Beočin ul. Svetosavska br. 25 svakim radnim danom od 7 do 15 časova.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Nebojša Tunguz viši stručni saradnik za građevinarstvo.

Adaptacija dela poslovnog objekta za školsku kuhinju i restoran za izvođenje praktične nastave u Irigu, 21. decembar 2015. godine

Radovi na adaptaciji dela poslovnog objekta za školsku kuhinju i restoran za izvođenje praktične nastave u Irigu su počeli 21.12.2015. godine. Izvođač radova je GAT iz Novog Sada. Nosilac projekta, MARURI d.o.o. Novi Sad.

Idejnim projektom adaptacije predviđena je adaptacija prostorija dela poslovnog objekta za školsku kuhinju i restoran za izvođenje praktične nastave, prema minimalnim tehnikčim uslovima za uređenje ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, u kome se pruzaju usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, navedenog pravilnika.

Investiciono održavanje Doma kulture u Beški, 14. decembar 2015. godine

Radovi na investicionom održavanju Doma kulture u Beški su počeli 14.12.2015. godine. Izvođač radova je AINGOR d.o.o. iz Kragujevca. Nosilac projekta, MARURI d.o.o. Novi Sad.

Usled višegodišnjeg neodržavanja objekta, došlo je do njegovog oštećenja, pre svega usled dejstva atmosferskih voda i vlaženja zidova od kapilarne vlage. Olučne vertikale sprovode vodu sa krova do trotoara uz objekat i dobrim delom voda iz njih ne otiče u zelene površine nego se podliva pod objekat, tako da vlaže zemljište ispod objekta. Usled toga došlo je do sleganja objekta  i pucanja zidova na nekim mestima. Prozori u velikoj meri nisu funkcionalni, ne mogu da se otvore i ne zaptivaju dobro; okapni i opšavni limovi oko nekih prozora su deformisani i dozvoljavaju da atmosferska voda vlaži zidove. Kako zidovi prizemlja nisu pri izgradnji presečeni hidroizolacijom, došlo je do penjanja kapilarne vlage u njima. Na nekim mestima je došlo do stvaranja pukotina i otpadanja delova maltera. Krovni pokrivač na delu objekta gde je ravan krov je u znatnoj meri oštećen, tako da voda prodire kroz njega.

Stručni tim firme Maruri d.o.o. je izlaskom na teren detaljno sagledao i ustanovio sve nedostatke na objektu i izradio projekat investicionog održavanja objekta radi poboljšanja uslova za rad korisnika Doma kulture.