USLUGE

usluge-mix

Za potrebe pravnih lica i fizičkih lica, preduzeće “MARURI” d.o.o. Novi Sad, u saradnji sa svojim timom stručnih saradnika, za objekte visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje vrši sledeće usluge:

 

1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENATCIJE

 (industrijskih, poslovnih, javnih. sportskih, kolektivnih stambenih, porodičnih stambenih, komercijalnih i turističko-ugostiteljskih  objekata):

A) PLANSKA DOKUMENTACIJA:

- Plan detaljne regulacije (PDR)
- Urbanistički projekti (UP)
- Urbanistički projekti parcelacije i preparcelacije
- Urbanistički projekti ispravke granica susednih parcela

B) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

- Generalni projekti (GNP)
- Idejno rešenje (IDR)
- Idejni projekat (IDP)
- Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
- Izvod iz projekta
- Projekat rušenja objekta
- Projekat za izvođenje (PZI)
- Projekat izvedenog objekta (PIO)
- Planove preventivnih mera
- Elaborat energetske efikasnosti

C) STUDIJE I REVIZIJE :

- Studija opravdanosti
- Studija izvodljivosti
- Studija uticaja na životnu sredinu
- Spoljno tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu (revizija)

2. INESTICIONO VOĐENJE OBJEKATA:

D) PROJEKT MENADŽMENT i logistička podrška Investitoru u vođenju investicije

E) STRUČNO TEHNIČKI NADZOR za sve vrste radova na izgradnji objekata

F) ISHODOVANJE DOZVOLA ZA IZGRADNJU OBJEKATA (Opština, Pokrajina i Republika):

- Ishodovanje svih pretprojektnih uslova
- Lokacijski uslovi
- Ishodovanje svih saglasnosti na projekat za građevinsku dozvolu
- Građevinska dozvola
- Organizovanje tehničkih prijema objekata
- Vodoprivredna dozvola
- Dozvola za probni rad
- Sertifikacija energetske efikasnosti (energetski pasoš)
- Upotrebna dozvola
- Integrisana dozvola (IPPC)
- Uknjižba objekata u katastar nepokretnosti